සිනහ දලුලන වසරේ - ශ්‍රද්ධා යාත්‍රාව


වික්‍රමරත්න සමුහ ව්‍යාපාරය ,වික්‍රමරත්න සේවක සුබසාධක සමිතිය එක්ව ,වික්‍රමරත්න සමුහ ව්‍යාපාරයේ අභිවෘද්ධිය,අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ඇතුලු සියලු සේවක මණ්ඩලයට සෙත් පතා විජය ශ්‍රී ජය ශ්‍රී ⁣මහා බෝධිරාජයානන් අභියස දී පැවැත්වු ගිලන්පස,⁣අෂ්ඨපාන,බෝධිපුජා පිංකම සහ ඓතිහාසික ස්වරණමාලී මහ සෑ රඳුන් වෙනුවෙන් පැවැත්වු අෂ්ඨපාන පුජාව මෙන්ම කංචුක පුජාව අතරතුර පින්බර මතකයන්.


-->